Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wkz-bip.alfatv.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-02-18
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
sekretariat@wkz.szczecin.pl
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@wkz.szczecin.pl
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna Siedziba WUOZ Szczecin znajduje się w budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Budynek został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez: stosowne oznakowanie, likwidację barier architektonicznych, likwidację barier komunikacyjnych, zastosowanie ergonomicznych rozwiązań. Do budynku prowadzą 3 wejścia dla klientów: dwa od ul. Wały Chrobrego oraz jedno od ul. Jarowita. Do dwóch wejść, znajdujących się na parterze, prowadzą schody, przy których zamontowane są poręcze w celu umożliwienia dostępu do budynku Urzędu osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowano drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku. Trzecie wejście znajdujące się od ul. Wały Chrobrego, dostępne jest z poziomu chodnika, bezprogowe z drzwiami dwuskrzydłowymi. Kolor drzwi jest kontrastowy z kolorem elewacji. Z poziomu podwórza (-1) z pomieszczenia Punktu Obsługi Cudzoziemców funkcjonuje winda, która dostosowana jest do osób z niepełnosprawnościami, winda posiada możliwość przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona jest w system głośnomówiący informujący o aktualnym położeniu windy oraz panel sterowania posiadający oznaczenia również w języku Braille`a. Winda zapewnia dostęp do większości pomieszczeń budynku. Osoby potrzebujące wsparcia w poruszaniu się pomiędzy półpiętrami znajdującymi się w budynku ZUW mogą skorzystać ze schodołaza. Schodołaz wyposażony jest w wózek inwalidzki, może także przewozić osoby korzystające z własnych wózków inwalidzkich. Chęć skorzystania z urządzenia można zgłosić strażnikom – ich stanowiska znajdziemy po wejściu do budynku przy drzwiach wejściowych lub telefonicznie, tel. 91 43 03 251. Przy trzech wejściach znajdują się dozorcy Urzędu, zaś przy dwóch wejściach znajdują się stanowiska pełniące funkcje punktów informacyjnych. Na parterze w pobliżu drzwi wejściowych do głównego wejścia od ul. Wały Chrobrego obok pomieszczenia ochrony budynku znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny. W budynku znajdują się 2 toalety dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi toalet są odpowiednio oznakowane. Przed budynkiem Urzędu od strony ul. Wały Chrobrego znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami umiejscowione są w pobliżu bezkolizyjnego wejścia prowadzącego do windy Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

WUOZ nie posiada tłumacza języka migowego. W budynku, na dwóch stanowiskach do obsługi klienta, znajdują się pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a poza dźwigami osobowymi. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: