Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych niezbędne do wykonania z uwagi na zagrożenie zniszczeniem w pałacu w Iglicach, gm. Resko, zlokalizowanego na terenie działki nr 391/1. Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych - prowizorycznego zabezpieczenia wieżyczek, zabezpieczenie miejsca po zawalonym ryzalicie oraz podparcia zarwanych i częściowo zniszczonych stropów.

dnia 3 października 2022r.

Znak: OE.2740.28.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie niniejszym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych .

1.            Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych niezbędne do wykonania z uwagi na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem w  pałacu w Iglicach, gm. Resko, zlokalizowanego na terenie działki nr 391/1.  Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych –  prowizorycznego zabezpieczenia wieżyczek, zabezpieczenie miejsca po zawalonym ryzalicie oraz podparcia zarwanych i częściowo zniszczonych stropów. Zakres zamówienia określają:

1)            Załącznik nr 1 – Przedmiar robót Iglice;

2)            Załącznik nr 2 – Przedmiar robót Iglice

3)            Załącznik nr 3 – Roboty opis Iglice

4)            dokumentacja projektowa autorstwa inż. Leszka Demskiego

Uwaga: Robotami budowlanymi w zakresie objętym ochroną konserwatorską może kierować jedynie osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Z dokumentacją oraz miejscem planowanych prac można się zapoznać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków 70-536 Szczecin, ul.   Wały Chrobrego 4  pokój nr 48 od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30.

Zamawiający uzyskał stosowne pozwolenia na prowadzenie prac.

2.            Termin realizacji zamówienia: 16 grudnia 2022 r.

3.            Termin ważności ofertą - 30 dni od dnia terminu składania ofert.

4.            Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, złożonej osobiście w zabezpieczonej kopercie i opisanej nazwą i adresem zamawiającego oraz nazwą i adresem wykonawcy, z adnotacją „roboty Iglice”. Dopuszcza się złożenia oferty drogą mailową na adres zamowienia@wkz.szczecin.pl, zawierającą opisy jak w ust. 5.

5.            Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2022 r. do godz. 13.00 w sekretariacie lub na adres mailowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie , 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4 pokój nr 48.

6.            Otwarcie ofert - 10.10.2022 r. o godz. 13.30 w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie, pokój nr 49.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

W załączeniu:

- formularz ofertowy.

 

Formularz oferty powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z odpisu z rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. Wskazane jest aby pełnomocnictwo było złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

                                                                                                                      Zachodniopomorski Wojewódzki

                                                                                                                     Konserwator Zabytków w Szczecinie

                                                                                                                                  Tomasz Wolender

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 04-10-2022 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 04-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 04-10-2022 12:43